O firmie |  Oferta |  Dokonania |  Galeria |  FAQ |  Slownik |  Lokalizacja |  Kontakt
Słownik pojęć technicznych

Słownik pojęć technicznych

Linia kablowa miejscowa - linia składająca się z połączonych wzdłużnie odcinków kabli miejscowych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemią, a także w budynkach, zawarta między łączówką przełącznicy głównej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka), bądź między łączówkami przełącznic głównych dwóch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej (linia międzycentralowa).

Sieć kablowa miejscowa  - układ pewnej liczby linii kablowych miejscowych.

Linia (kablowa) międzycentralowa (kabel międzycentralowy)
- linia łącząca dwie centrale lub centralę i koncentrator w jednej wydzielonej sieci miejscowej.
Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) - linia łącząca centralę z szafką kablową magistralną.

Linia (kablowa) międzyszafkowa (kabel międzyszafkowy)
- linia łącząca szafki kablowe.

Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy)
- linia łącząca szafkę kablową na zakończeniu linii kablowej magistralnej (szafkę magistralną) z puszką kablową lub z szafką kablową rozdzielczą albo szafkę kablową rozdzielczą z puszką kablową.

Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny)
- linia łącząca puszkę kablową, skrzynkę kablową, słupek kablowy lub szafkę kablową z abonenckim gniazdkiem telefonicznym.

Linia telekomunikacyjna podziemna
- linia zbudowana z kabli z żyłami metalowymi lub światłowodowymi, umieszczonych bezpośrednio w ziemi bądź w kanalizacji kablowej albo w rurociągach kablowych. Linia podziemna może też przebiegać pod dnem rzek, kanałów i jezior albo bezpośrednio na dnie głębokich zbiorników wodnych.

Sieć abonencka
- część sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatów telefonicznych lub central telefonicznych.

Sieć instalacyjna
- część sieci abonenckiej obejmująca linie między puszkami kablowymi a aparatami telefonicznymi lub między szafkami (skrzynkami, słupkami) kablowymi a aparatami telefonicznymi w wypadku bezpośrednich doprowadzeń kabli instalacyjnych z szafek kablowych do aparatów telefonicznych.

(Telekomunikacyjny) kabel miejscowy
- kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w terenie, zakończenia tej linii w budynkach (kabel zakończeniowy), do przyłączania urządzeń stacyjnych (kabel stacyjny) i wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

(Telekomunikacyjny) kabel zakończeniowy (TKZ)
- kabel miejscowy przeznaczony do przyłączenia linii kablowej miejscowej do przełącznicy głównej (PG), przebiegający na odcinku kablownia - PG.

(Telekomunikacyjny) kabel stacyjny (TKS)
- kabel miejscowy przeznaczony do przyłączenia linii kablowej miejscowej do urządzeń stacyjnych, przebiegający na odcinku od przełącznicy głównej (PG) do urządzeń stacyjnych.
Obudowa zakończenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, słupek, mieszczące w sobie zakończenia (łączówki, głowice) kablowe.

Szafka kablowa
  - obudowa prostopadłościenna z drzwiami, z umieszczoną wewnątrz konstrukcją wsporczą dla zakończeń kablowych (głowice, zespoły łączówkowe, zwykle 100-parowe) przeznaczona do ustawiania na cokole (fundamencie) połączonym z kanalizacją kablową.

Skrzynka (kablowa) słupowa
- obudowa kołpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczoną wewnątrz konstrukcją wsporczą dla zakończeń kablowych, urządzeń zabezpieczających i ewentualnych urządzeń dopasowujących, przeznaczona do mocowania na słupie linii naziemnej.

Skrzynka (kablowa) wnętrzowa
- obudowa z drzwiczkami lub pokrywą, z umieszczoną wewnątrz konstrukcją wsporczą dla zakończeń kablowych i ewentualnych  urządzeń zabezpieczających, przeznaczona do mocowania na ścianie wewnątrz budynku.

Słupek (kablowy) rozdzielczy
  - obudowa w postaci kolumny z kołpakiem, pokrywą lub drzwiczkami, przeznaczona do ustawiania bezpośrednio w gruncie jako osłona zakończenia kabla rozdzielczego    i kabli abonenckich.

Puszka (kablowa/słupowa) ścienna
  - mała obudowa kołpakowa lub z pokrywą, przeznaczona do mocowania  na słupie linii naziemnej lub na zewnętrznej ścianie budynku jako osłona zakończenia kabla rozdzielczego, kabli abonenckich i ewentualnych urządzeń zabezpieczających.

Puszka (kablowa) wnętrzowa
  - obudowa z drzwiczkami lub pokrywą, przeznaczona do mocowania we wnęce ściany lub na ścianie wewnątrz budynku jako osłona zakończenia kabla rozdzielczego i kabli abonenckich.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
- zespół podziemnych rur i studni kablowych,  służący do układania  kabli telekomunikacyjnych.

Ciąg kablowy
- ciąg wszelkich konstrukcji osłonowych i wsporczych do układania kabli telekomunikacyjnych (kanalizacja kablowa, tunele, kanały, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziemne).

Ciąg kanalizacji kablowej
- zespół ułożonych jedna za drugą i połączonych ze sobą pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzących kanał do ułożenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna
- kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej.

Kanalizacja wtórna
- zespół rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych  i innych.

Kanalizacja magistralna
- kanalizacja pierwotna wielootworowa, przeznaczona dla kabli linii magistralnych, wewnątrzstrefowych, międzycentralowych i międzymiastowych.

Kanalizacja rozdzielcza
- kanalizacja pierwotna jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli linii r rozdzielczych.

Kanalizacja specjalna
- kanalizacja pierwotna z rur stalowych, wypełnionych rurami z tworzyw termoplastycznych, przeznaczona dla kabli telekomunikacyjnych na terenie stacji elektroenergetycznych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, ograniczająca niebezpieczne oddziaływanie urządzeń elektroenergetycznych na te kable.

Kanalizacja zbliżeń i skrzyżowań
- kanalizacja kablowa wykonana z rur specjalnych na zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego lub z obiektami terenowymi do której wciąga się kable telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtórnej.

Rurociąg kablowy
- ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych.

Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenowego
- bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do urządzeń uzbrojenia terenowego, przy którym możliwy jest jednak szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię lub
odwrotnie.

Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego
- przebieg linii telekomunikacyjnej, przy którym trasa linii przecina się z trasą lub miejscem posadowienia innych urządzeń uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie może być w tym wypadku większy, niż przy zbliżeniu.

Odległość podstawowa
- najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej od innych urządzeń uzbrojenia terenowego, zabezpieczająca linię przed szkodliwym oddziaływaniem tych urządzeń bez dodatkowych zabiegów.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej
- dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej umożliwiające zmniejszenie odległości między linią a innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego do połowy odległości podstawowej.

Zabezpieczenie szczególne linii telekomunikacyjnej
- dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej umożliwiające zmniejszenie odległości między linią a innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego poniżej połowy, lecz nie mniej niż do 25 % odległości podstawowej.

Studnia kablowa
- pomieszczenie podziemne wbudowane w ciągi kanalizacji kablowej, umożliwiające wciąganie, montaż i konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań.

Studnia kablowa magistralna
- studnia kablowa wbudowana w ciągi kanalizacji magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza
- studnia kablowa wbudowana w ciągi kanalizacji rozdzielczej.

Studnia kablowa szafkowa
- studnia kablowa przeznaczona do wprowadzenia kabli do szafki kablowej.

Studnia kablowa stacyjna
- studnia kablowa przy budynku telekomunikacyjnym przeznaczona do wprowadzenia kanalizacji kablowej do tego budynku.

Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych
- tablica do  oznaczania miejsca lokalizacji środka pokrywy studni kablowej, umieszczona na istniejących trwałych obiektach w pobliżu studni kablowej na wysokości około 2 m.

Zasobnik złączowy
- zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego lub jego zapasów, ułatwiający zaciąganie i wyciąganie kabla, przykryty warstwą ziemi.

Kanał kablowy
- kanał w ścianie, stropie, podłodze, na mostach, wiaduktach lub bezpośrednio w ziemi, przykryty płytami zdejmowanymi zupełnie lub częściowo, przeznaczony do układania kabli.

Tunel kablowy
- tunel przeznaczony lub przystosowany do układania w nim kabli, umożliwiający poruszanie się obsługi w jego wnętrzu.

Szyb kablowy
- wydzielony, obudowany, pionowy szyb łączący co najmniej dwie kondygnacje budynku, przeznaczony do układania w nim kabli.

Blok kanalizacji kablowej
- blok betonowy z jednym lub wieloma otworami, stosowany do naprawy ciągów kanalizacji kablowej zbudowanej z bloków betonowych.

Komora kablowa
- pomieszczenie w budynku telekomunikacyjnym przeznaczone do wprowadzenia kabli z sieci telekomunikacyjnej do urządzeń stacyjnych.

Doprowadzenia kanalizacji kablowej
- krótkie odcinki kanalizacji łączące studnie kablowe stacyjne z komorami kablowymi albo też studnie rozdzielcze z budynkami lub ze studniami przy słupach kablowych.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej
- rura osłonowa z  polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, a także rura stalowa, stosowana do zestawienia ciągów kanalizacji kablowej.

Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej)
- rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej)
- rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie obciążonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura specjalna
- rura grubościenna do budowy przejść kanalizacji przez przeszkody terenowe.

Rura przepustowa
- rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura trudnopalna
- rura z tworzywa sztucznego nie rozprzestrzeniającego płomieni, (bezhalogenowa) lub rura stalowa.

Rura kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE)
- rura z polietylenu o dużej gęstości, służąca do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych, a także części kanalizacji rozdzielczej.

RHDPE rowkowana
- rura HDPE z rowkami wzdłużnymi wewnątrz, o głębokości około 1 mm.

RHDPE z warstwą poślizgową
- rura HDPE pokryta wewnątrz warstwą materiału stałego o małym współczynniku tarcia.

Wiązki wielorurowe RHDPE
- zespoły dwóch lub kilku RHDPE połączonych mostkami.

RHDPE z preinstalowanym kablem lub linką
- rura HDPE z fabrycznie umieszczonym wewnątrz kablem światłowodowym lub linką (taśmą) zaciągową.

Rura łukowa
- wygięty odcinek rury z tworzywa sztucznego, stosowany w ciągu kanalizacji pierwotnej w celu zmiany kierunku jej przebiegu na odcinku między sąsiednimi studniami.

Odgałęźnik rurowy
- odcinek rury z tworzywa sztucznego z wmontowanym odcinkiem odgałęźnym rury z tego samego tworzywa, używany w celu uzyskania punktu odgałęźnego kanalizacji pierwotnej bez potrzeby budowy studni.

Rura dwudzielna
- rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, o konstrukcji umożliwiającej łatwe rozdzielenie rury wzdłuż płaszczyzny przechodzącej przez jej oś wzdłużną i ponowne połączenie obu części, montowana jako osłona rurowa na istniejących kablach.

Blok rurowy (moduł wielootworowy)
- blok z tworzywa sztucznego o długości na ogół 6 m, z wieloma otworami o różnym przekroju (okrągłym, kwadratowym, trapezowym), stosowany do budowy kanalizacji pierwotnej.

Złączka rurowa
- element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy.

Uszczelki końców rur
- zespół elementów służących do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna
- element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtórnej pozwalający na ich identyfikację na podstawie oględzin.

Słupek oznaczeniowy (SO)
- słupek betonowy służący do oznaczania w terenie trasy linii telekomunikacyjnej i jej punktów charakterystycznych.

Słupek oznaczeniowo-pomiarowy (SOP)
- słupek betonowy służący do przyłączania przewodów systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powłokach metalowych lub przewodów dla lokalizacji trasy linii z kabli dielektrycznych i umożliwiający wykonanie odpowiednich pomiarów.

Taśma ostrzegawcza
- taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA! KABEL   ŚWIATŁOWODOWY  lub  UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY  układana nad kablem lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna
- taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY  zawierająca czynnik lokalizacyjny np. taśmę stalową i układana nad rurociągiem kablowym.

Linia optotelekomunikacyjna (światłowodowa) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych.

Linia optotelekomunikacyjna dalekosiężna (międzymiastowa)
- linia optotelekomunikacyjna łącząca ze sobą centrale różnych stref numeracyjnych.

Linia optotelekomunikacyjna wewnątrzstrefowa
- linia optotelekomunikacyjna  łącząca ze sobą centrale zlokalizowane wewnątrz jednej strefy numeracyjnej

Linia optotelekomunikacyjna międzycentralowa
- linia optotelekomunikacyjna łącząca  centrale między sobą lub centralę z koncentratorem.

Linia optotelekomunikacyjna łącznikowa
- linia łącząca stację teletransmisyjną z oddaloną centralą międzymiastową lub z inną stacją teletransmisyjną w węźle.

Linia optotelekomunikacyjna odgałęźna
- linia odprowadzająca część światłowodów ze złącza kabla światłowodowego.

Światłowód
- element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna optycznego, złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję fali świetlnej.

Światłowód jednomodowy
- światłowód, w którym może być transmitowany tylko jeden mod światłowodowy.

Rdzeń światłowodu
- centralnie położona część cylindryczna o współczynniku załamania  światła większym od współczynnika załamania otaczającego go płaszcza.

Płaszcz światłowodu
- zewnętrzna warstwa otaczająca rdzeń światłowodu o współczynniku załamania światła mniejszym od współczynnika załamania rdzenia.

Pokrycie pierwotne światłowodu
- warstwa lub kilka warstw nakładanych bezpośrednio na  płaszcz światłowodu w procesie jego wyciągania, zabezpieczających włókno przed szkodliwym wpływem otoczenia.

Warstwa buforowa
- pokrycie pośrednie, nałożone na pokrycie pierwotne światłowodu,  zapobiegające powstawaniu mikrozgięć w światłowodzie.

Pokrycie wtórne światłowodu
- zewnętrzna warstwa ochronna, otaczająca światłowód w pokryciu pierwotnym, mająca na celu wzmocnienie mechaniczne światłowodu i dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem otoczenia.

Ścisła tuba
- pokrycie wtórne światłowodu przylegające ściśle do pokrycia pierwotnego.

Luźna tuba
- pokrycie wtórne światłowodu, luźne, wykonane w postaci elastycznej rurki, w której włókno ma duży stopień swobody.

Pęczek światłowodowy
- kilka (zwykle 2 do 10) światłowodów zawartych w luźnej tubie.

Element wytrzymałościowy kabla
-  element ośrodka kabla zwiększający jego odporność na działanie sił rozciągających i zginających.

Rozeta
- profilowany element konstrukcyjny ośrodka kabla w postaci pręta wytłoczonego na elemencie wytrzymałościowym kabla, zawierający na swej zewnętrznej powierzchni symetrycznie rozmieszczone rowki (zwykle w liczbie 10) o kształcie trapezowym lub litery V, przebiegające wzdłuż linii tworzącej spiralnej ze skokiem systematycznym lub skokiem zmiennym S-Z. W rowkach umieszczane są, w procesie produkcji kabla, światłowody w pokryciu pierwotnym.

Mod światłowodowy
- charakterystyczny rozkład pola elektromagnetycznego (rodzaj fali) wzbudzany promieniowaniem zakresu optycznego w światłowodzie.

Średnica pola modu
- odległość między dwoma punktami, symetrycznymi wzdłuż średnicy światłowodu jednomodowego, dla których gęstość powierzchniowa mocy  promieniowania maleje do 1/e2 części wartości maksymalnej.

Długość fali odcięcia dla światłowodu
- graniczna długość fali świetlnej dla danego światłowodu, powyżej której światłowód staje się prowadnicą jednomodową.

Długość fali odcięcia dla kabla optotelekomunikacyjnego
- graniczna długość fali świetlnej dla danej konstrukcji kabla, powyżej której światłowody kabla stają się prowadnicami jednomodowymi.

Dyspersja jednostkowa światłowodu
- właściwość światłowodu określająca wielkość poszerzenia impulsu optycznego przez światłowód na jednostkę szerokości spektralnej przesyłanego światła oraz na jednostkę długości światłowodu.

Szerokość pasma przenoszenia światłowodu
- częstotliwość sygnału elektrycznego modulującego falę świetlną i wywołująca  spadek mocy optycznej na wyjściu światłowodu o 3 dB w stosunku do składnika światła niemodulowanego.

Tłumienność jednostkowa światłowodu
- wielkość określająca zmniejszenie się mocy sygnału optycznego po przejściu przez światłowód o długości 1 km.

Tłumienność odbiciowa  złączki światłowodowej (reflektancja)
- logarytmiczna miara ilorazu mocy światła wysyłanego z lasera i mocy odbitej od niejednorodności optycznej wywołanej przez złączkę światłowodową.

Połówkowa szerokość widmowa źródła światła
- szerokość spektralna charakterystyki źródła światła w połowie wysokości amplitudy.

Współczynnik wydłużenia optycznego
- stosunek długości optycznej  światłowodu mierzonej przy pomocy reflektometru do fizycznej długości odcinka kabla zawierającego ten światłowód.

Trakt liniowy optotelekomunikacyjny (zwykle dwutorowy)
- dwa tory światłowodowe wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi liniowymi końcowymi i przelotowymi.

Tor światłowodowy
- droga sygnału optycznego zakończona złączkami na przełącznicach światłowodowych.

Kabel optotelekomunikacyjny (OTK)
- kabel zawierający światłowody do transmisji sygnałów telekomunikacyjnych.

Kabel (OTK) tubowy
- kabel  zawierający w ośrodku światłowody w pokryciu wtórnym w postaci luźnych tub skręconych wokół elementu  wytrzymałościowego albo też zawierający tubę centralną z umieszczonymi w niej światłowodami w pokryciu pierwotnym.

Kabel (OTK) rozetowy
- kabel  zawierający w ośrodku światłowody w pokryciu pierwotnym umieszczone w rowkach jednej lub kilku rozet.

Kabel (OTK) rozetowo - tubowy
- kabel  zawierający w ośrodku rozety, w rowkach których umieszczone są luźne tuby ze światłowodami.

Kabel (OTK) kanałowy
- kabel  przeznaczony do układania w kanalizacji wtórnej lub w rurociągach kablowych.

Kabel (OTK) wzmocniony
- kabel  o konstrukcji wzmocnionej.

Kabel (OTK) trudnopalny
- kabel o powłoce z materiału trudnopalnego (bezhalogenowego) wg. IEC 331-1

Kabel (OTK) samonośny
- kabel  przeznaczony do budowy nadziemnych linii optotelekomunikacyjnych, na podbudowie telekomunikacyjnej lub energetycznej .

Kabel (OTK) liniowy
- kabel  zastosowany do budowy linii w kanalizacji wtórnej lub w rurociągach kablowych, poza terenem budynków telekomunikacyjnych

Kabel (OTK) stacyjny
- kabel  zastosowany do budowy linii w budynkach i na stacjach teletransmisyjnych, o powłoce z materiału trudnopalnego, bezhalogenowego. Kabel  może zawierać jeden lub więcej światłowodów.

Kabel (OTK) dielektryczny
- kabel nie zawierający elementów metalowych.

Złącze światłowodowe
- miejsce połączenia światłowodów.

Łącznik światłowodów
- element osprzętu służący do trwałego łączenia włókien świałowodowych sposobem zaciskowym.

Złączka światłowodowa
- element osprzętu służący do rozłącznego połączenia światłowodów, składający się zazwyczaj z dwóch wtyków (półzłączek) i tulejki złączowej centrującej (couplera).

Półzłączka
- część wtykowa złączki światłowodowej stanowiąca zakończenie kabla stacyjnego (pigtaila, patchcordu).

Tulejka centrująca (coupler)
- część środkowa złączki światłowodowej służąca do centrycznego połączenia dwóch półzłączek, mocowana na polu
przełącznicy.

Płyn immersyjny
- płyn o odpowiednim współczynniku załamania, stosowany do zwilżania powierzchni czołowych światłowodów lub elementów urządzeń optoelektronicznych, dla zmniejszenia odbić lub/i strat połączeń.

Złącze światłowodowe rozłączne
- połączenie światłowodów z zastosowaniem złączki światłowodowej, rozłączalne.

Złącze światłowodowe stałe
- trwałe połączenie światłowodów wykonane metodą spajania lub z użyciem łącznika światłowodu.

Złącze światłowodowe spajane
- trwałe połączenie światłowodów wykonane metodą spajania w łuku elektrycznym.

Spoina
- miejsce trwałego połączenia światłowodów wykonanego metodą spajania w łuku elektrycznym.

Złącze kabla światłowodowego
- miejsce trwałego połączenia odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych przy zastosowaniu kompletnej osłony (mufy) złączowej.

Osłona złączowa (mufa kablowa)
- kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia dwóch ( lub większej liczby) odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych.

Osłonka spoiny światłowodowej
- element osprzętu służący do trwałego zabezpieczenia spoiny w złączu światłowodowym.

Przełącznica światłowodowa (skrzynka lub stojak)
- urządzenie umożliwiające przełączanie światłowodów oraz dołączanie do nich kabli stacyjnych, montowane na każdym końcu linii optotelekomunikacyjnej.

Sznur optyczny zakończeniowy (pigtail)
- krótki odcinek jednowłóknowego kabla stacyjnego zakończony tylko z jednego końca wtykiem (półzłączką).

Sznur optyczny łączeniowy (patchcord)
- krótki odcinek jednowłóknowego kabla stacyjnego zakończony obustronnie wtykami (półzłączkami), służący do połączenia urządzeń teletransmisyjnych z przełącznicą światłowodową lub dołączenia przyrządów pomiarowych.

Spawarka światłowodowa
- przyrząd do trwałego łączenia włókien światłowodowych metodą spajania w łuku elektrycznym.

Przecinarka włókien światłowodowych
- przyrząd do poprzecznego, prostopadłego przecinania włókien światłowodowych.

Ściągarka pokrycia pierwotnego
- narzędzie do usuwania pokrycia pierwotnego  z włókien światłowodowych.

Ściągarka pokrycia wtórnego
- narzędzie do usuwania pokrycia wtórnego z włókien światłowodowych.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
- zespół podziemnych rur i studni kablowych, służący do układania  kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna
- kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej.

Kanalizacja wtórna
- zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych  i innych.

Rurociąg kablowy
- ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych.

Zasobnik złączowy
- zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i/lub jego zapasów oraz ułatwiający zaciąganie i wyciąganie kabli, przykryty warstwą ziemi.

Studnia kablowa
- pomieszczenie wbudowane w ciągi kanalizacji kablowej.

Rura kanalizacji kablowej
- rura osłonowa z tworzywa termoplastycznego lub z innego  materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do zestawiania ciągów  kanalizacji kablowej.

Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej)
- rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki do 3 mm przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej)
- rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie obciążonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura przepustowa
- rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE)
- rura z polietylenu o dużej gęstości, służąca do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych, a także części kanalizacji rozdzielczej.

RHDPE rowkowana
- rura HDPE z rowkami wzdłużnymi wewnątrz, o głębokości około 1 mm.

RHDPE z warstwą poślizgową
- rura HDPE pokryta wewnątrz warstwą materiału stałego o małym współczynniku tarcia.

Wiązki wielorurowe RHDPE
- wiązki dwóch lub kilku RHDPE połączonych mostkami.

RHDPE z preinstalowanym kablem lub linką
- rura HDPE z fabrycznie umieszczonym  wewnątrz kablem światłowodowym lub linką (taśmą) zaciągową.

Złączka rurowa
- element osprzętu służący do szczelnego połączenia rur polietylenowych lub innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy.

Uszczelki końców rur
- zespół elementów służących do uszczelnienia rur kanalizacji  kablowej wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych.

Taśma ostrzegawcza
- taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY lub  UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY  układana nad kablem lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna
- taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z napisem UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY  zawierająca czynnik lokalizacyjny np. taśmę stalową i układana nad rurociągiem kablowym.

Kanał kablowy
- kanał w ścianie, stropie, podłodze, na mostach lub w ziemi, przykryty płytami zdejmowanymi zupełnie lub częściowo, przeznaczony do układania kabli.

Tunel kablowy
- tunel przeznaczony lub przystosowany do układania w nim kabli i umożliwiający poruszanie się obsługi w jego wnętrzu.

Szyb kablowy
- wydzielony, obudowany, pionowy szyb łączący co najmniej dwie kondygnacje budynku, przeznaczony do układania w nim kabli.

Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenowego
- bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do innych urządzeń uzbrojenia terenowego, przy którym możliwy jest jednak szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie.

Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego
- przebieg linii telekomunikacyjnej, przy którym trasa linii przecina się z trasą lub miejscem posadowienia innych urządzeń uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie może być w tym wypadku większy niż przy zbliżeniu.

Odległość podstawowa
- najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej od  innych urządzeń uzbrojenia terenowego zabezpieczająca linię przed szkodliwym oddziaływaniem tych urządzeń, bez zabiegów dodatkowych.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej
- dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a innymi  urządzeniami uzbrojenia terenowego do połowy odległości podstawowej.

Zabezpieczenie szczególne linii telekomunikacyjnej
- dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a innymi  urządzeniami uzbrojenia terenowego poniżej połowy, lecz nie mniej niż do 25% odległości podstawowej.

Na podstawie norm TP S.A.